محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 پدیده‌های سطحی
 فرآیندهای غشایی
 فرایندهای جداسازی در تصفیه گاز
 فرایندهای جداسازی در تصفیه پساب
 فرایندهای جداسازی مبتنی بر بیوتکنولوژی
 فرآیندهای جداسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 جداسازی فرایندهای جامد-مایع (استخراج، کریستالیزاسیون )
 طراحی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای جداسازی
 فناوریهای نوین در فرآیندهای جداسازی
 فرآیندهای جداسازی در صنایع غذایی
 کاربرد فنآوری‌های نانو در جداسازی
 کاربرد CFD در فرایندهای جداسازی
 شیرین سازی آب